1. Generelt
ASIS Denmark Chapter 228, (ASIS International), er en dansk afdeling af ASIS International, bestående af medlemmer, der i deres daglige arbejde er beskæftiget med security, sikrings- og sikkerhedsopgaver.

Denne ASIS Denmark “Forretningsorden” er alene tænkt som et arbejdsredskab for medlemmerne og bestyrelsen i ASIS Denmark Chapter 228. Derfor vil overordnede spørgsmål, tvister og afklaring af juridiske problemer i forhold til forening­en, altid skulle ske efter “ASIS By Laws”.

 

2. Formål
ASIS Denmark Chapter 228 formål er:

 • At bidrage til højnelse af medlemmernes kendskab til sikkerhed.
 • At udvikle et samarbejde mellem medlemmerne i security, sikrings- og sikkerhedsmæssige  spørgsmål af almen interesse og være debatforum for samme.
 • At arbejde for at øge effektiviteten og produktiviteten vedrørende sikkerhedspraksis ved gennem seminarer, uddannelse og materiale, at tilføre medlemmer, erhvervslivet og samfundet forøget viden på dette område.
 • At fremelske gode kollegiale relationer og ordentlige faglige forhold.

 

3. Optagelse og ophør af medlemskab
Der kan i foreningen optages personer, der er over 18 år, og som professionelt er beskæftiget med security, sikrings- og sikkerhedsmæssige opgaver. Man skal ved optagelsen erklære sig indforstået med at overholde foreningens “Forretningsorden” samt ASIS By Laws.

Henvendelse om optagelse skal rettes til sekretæren for ASIS Denmark Chapter 228 som videreformidler ansøgningen til bestyrelsen, der herefter afgør om optagelse kan ske.

I forhold hvor bestyrelsen ikke er enig om optagelse, afgøres dette ved en afstemning, og simpelt flertal gælder. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Medlemmerne kan skriftligt opsige deres medlemskab til bestyrelsen. Bestyrelsen er berettiget til at  ekskludere et medlem, der ikke efterlever betingelserne for medlemskab.

 

4. ASIS etiske regler
Det forventes af medlemmerne, at de:

 • Har en god moral og udfører deres arbejde efter gældende love og regler.
 • Behandler fortrolig information, så det ikke kommer til uvedkommendes kendskab.
 • Ikke misbruger deres medlemskab af foreningen eller ASIS navn og logo.

 

5. Medlemsforpligtelser
Det påhviler medlemmer af ASIS Denmark Chapter 228 at overholde tavshedspligt om foreningens interne forhold og aktiviteter overfor udenforstående. Medlemmer skal i deres virke udvise værdighed.

Medlemmerne er pligtige til at holde forening og bestyrelse orienteret i alle forhold – såvel negative som positive – der kan have betydning for ASIS Denmark Chapter 228.

 

6. Medlemsbevis
Nye medlemmer af ASIS Denmark Chapter 228 vil, når optagelsesproceduren er endelig gennemført og kontingentet er betalt, modtage et bevis (Certificate of Membership) som tegn på endelig optagelse.

I perioden, mens optagelse finder sted, betegnes det nye medlem som “pending” og nyder, bortset fra stemmeret, de samme rettigheder som et fuldgyldigt medlem.

Optagelsesproceduren kan tage op til 3 måneder.

Medlemmerne modtager hvert år et medlemskort som bevis på betaling af kontingent.

 

7. Generalforsamling
Ordinær generalforsamling i ASIS Denmark Chapter 228 afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Invitation og dagsorden for generalforsamlingen skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før afholdelse. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse.

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Fremlæggelse af revideret regnskab.
 • Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 • Valg af formand (hvert år).
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • Indkomne forslag.
 • Eventuelt.

Valg til ASIS Denmark Chapter 228 bestyrelse. Formanden vælges for et år og valg af den øvrige del af bestyrelsen skal søges fordelt med halvdelen i ulige år og den anden halvdel i lige år.

 

8. Bestyrelse
ASIS Denmark Chapter 228 bestyrelsen består af: Formand, Næstformand, Sekretær, Kasserer og et antal menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte et antal arbejdsudvalg, hvori der som minimum sidder 1 bestyrelsesmedlem.

I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden og fungerer frem til førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen kan udpege et midlertidigt medlem til bestyrelsen i tilfælde af forfald, og dette medlem kan fungere frem til førstkommende generalforsamling.

 

9. Hæftelse
Intet medlem af ASIS Denmark Chapter 228 hæfter på foreningens vegne.

 

10. Kontingent
Kontingentet består af et bidrag til ASIS International i USA og et bidrag til ASIS Denmark Chapter 228.

De to bidrag fastsættes henholdsvis i USA og i Danmark.

Det danske kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Bidragene opkræves samlet i december måned af ASIS Denmark Chapter 228.
Opkrævningen sker elektronisk via Paypal.

Medlemskabet er alene gyldigt når kontingentet er indbetalt.

Ved manglende indbetaling af kontingent ophører medlemskabet.

 

11. Mødeaktivitet
ASIS Denmark Chapter 228 skal afholde mindst 4 medlemsmøder årligt, hvoraf det ene kan være kombineret møde og generalforsamling.

Bestyrelsen er forpligtet til at holde et højt fagligt niveau på medlemsmøderne og skal søge forslag til mødeindhold hos medlemmerne.

 

12. Gæster
Bestyrelsen kan til medlemsmøderne invitere gæster. Medlemmerne kan til bestyrelsen fremsende forslag til gæsteinvitationer.

 

13. ASIS Denmark Chapter 228 information
Det danske ASIS blad skal udgives mindst 4 gange årligt. Udgivelsen skal fortrinsvis falde umiddelbart efter medlemsmøderne. Bladet skal annoncere de 4 faste medlemsmøders dato tidligst muligt på året.

 

14. ASIS Denmark Chapter 228 legat
Bestyrelsen kan, så længe økonomien tillader det, tildele et studielegat på maksimalt 10.000.- kr. årligt til et eller flere medlemmer af det danske chapter.

Legatet skal i april måned annonceres til alle medlemmer, der herefter skriftligt kan ansøge bestyrelsen. Bestyrelsen beslutter på et bestyrelsesmøde til hvem legatet skal tildeles og meddeler dette til modtageren/modtagerne og annoncerer det i ASIS bladet.

Legatet er betinget af, at det omhandler et projekt, der falder indenfor foreningens område, samt at ansøgeren leverer et bidrag tilbage til foreningen i form af artikler og/eller foredrag.

 

15. Ændringer i ASIS Denmark Chapter 228 forretningsorden
Ændringer og tilføjelser i dette dokument kan foretages af bestyrelsen. Der må ikke ske ændringer, der bringer disharmoni i forhold til  “ASIS By Laws”.

Hvis ændringer omfatter økonomiske konsekvenser for ASIS Denmark Chapter 228, eller øvrige væsentlige ændringer i forhold til forening og medlemmer, skal det først bringes op til vedtagelse på generalforsamling.

Hvis der sker ændringer i denne forretningsorden skal medlemmerne orienteres.

 

16. Tegningsberettigelse
Formanden, Næstformanden og Kasseren er tegningsberettiget på foreningens vegne

Forretningsorden, version 4 af 2. december 2018.
Bestyrelsen ASIS Denmark Chapter 228